“ล้านคำชมของหมื่นผู้คน ไม่อาจเทียบหนึ่งคำติติงของคนที่เรานับถือ”