ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียน ผู้อํานวยการวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย พร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอนในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ระกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการเรียนการสอน ในห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้าง อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ํากว่า ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)