ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑