ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)