ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖