แสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)
วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ‘วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’
กีฬาสีภายในสถานศึกษา 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2567
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับบ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ครูเพชรรัตน์ ขอดแก้ว ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
“โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทคไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2566
การเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ร่วมลงนามทางวิชาการกับ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566