เชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครร้านค้าภายในโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เรื่อง เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร้านอาหาร เข้าร่วมแข่งขันการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ยินดีกับความสำเร็จ พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยมีท่านผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานผู้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ แต่ละแผนกเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
แสดงความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา)
วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ‘วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’
กีฬาสีภายในสถานศึกษา 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2567
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พะเยา รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับบ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ครูเพชรรัตน์ ขอดแก้ว ครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
“โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทคไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “