ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้ดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้อบรมให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการทำงานให้สถานปะกอบการจริง