เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคดอกคำใต้ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT มาตรฐานเหรียญเงิน ระดับชาติ